Zápisy z rady WIP, o.s.

Zápisy ze schůzek rady září 2014 – duben 2015

Waldorfská IniciativaPraha o.s.

Zápisy z rady WIP, o.s.

Zápis ze schůzky Rady ze dne 8.9.2014

Přítomni: Kryštof Hajn (KH), Luděk Carbol (LC), Marcela Löflerová (ML), Ondřej Kočka

(OK), Silvie Pešáková (SP), Kateřina Kočka (KK), Klára Junková (KJ), Michal Šperling

(MS)

DISKUTOVANÉ BODY A INFORMACE

Finance

– SP prezentovala ekonomickou analýzu na rok 2014/2015 pravidelných příjmů

(členské příspěvky) a výdajů (platy učitelů a družinářky, externisté, mentoring), při

měsíčním příspěvku 1 300 Kč (zaplaceným všemi rodiči) bychom byli zhruba na nule,

příspěvek 1 500 Kč měsíčně pak vytváří přebytek příjmů, ze kterých je možné pak

pokrýt pomůcky, další zvelebování tříd, příp. další výdaje a vytvářet sociální fond

– na Valné hromadě bude prezentován návrh na zvýšení měsíčního příspěvku na dítě na

1 500 Kč, druhé dítě pak 1 200 Kč (snížení o 20%)

– proběhla diskuse kolik by měla Tereza platit měsíční příspěvek (má ve třídě své dítě) a

v jaké výši, dohodlo se, že ML probere s Terezou a dohodne se s ní kolik bude platit, je

nutno řešit každý takový případ individuálně

– od rodičů byly vybírány jednorázové (vstupní) příspěvky na zvelebení třídy a na

pomůcky (2. třída 2 000 Kč před rokem, 1. třída 3 000 Kč), za nově příchozí se tento

příspěvek rovněž vybírá a bude do budoucna vybírat

– zatím nebylo řešeno jak proběhne alokace peněz, které zbydou po odečtení

pravidelných a společných výdajů od příjmů mezi třídy a družinu, počkáme jak se budou

výdaje vyvíjet v průběhu měsíce či dvou a dále se zmapují výdaje, které by rády

realizovaly učitelky a družinářka nad rámec pomůcek (SP + ML s nimi udělají seznam)

– Rada rozhodla, že Kateřině Průšové se proplatí účtenky za zakoupený materiál na

úpravu třídy ve výši 2 012 Kč, Tereze budou proplaceny účtenky v hodnotě 2 923 Kč

– byl potvrzen návrh na odměňování učitelů od Spolku v hrubé výši 500 Kč na žáka,

maximálně 10 tis. Kč měsíčně, Rada rozhodla, že se nebudou zohledňovat případné

jednorázové odměny od školy, tedy nemají vliv na výši příspěvku od Spolku

– Rada odsouhlasila návrh Silvie, že bude dále dělat finance Spolku s tím, že nebude platit

pravidelný měsíční příspěvek 1 500 Kč (v podstatě pro ni odměna za vedení financí a

účetnictví)

Náklady na třídy a WC

– v průběhu prázdnin se udělaly částečné úpravy WC, nyní Rada rozhodla další úpravy

nedělat s tím, že se požádá školník, aby natřel místnosti na bílo, dále se vyzdobí dle

návrhu Moniky Šiškové, aby se úroveň WC dostala na kvalitativně vyšší úroveň byly by

náklady už vysoké a nechceme tedy suplovat školu či městskou část

– do úprav tříd se investovalo k dnešnímu dni celkově cca 55 tis. Kč, 1. třída cca 31 tis. Kč,

 1. třída cca 23 tis. Kč

– odhad na další nezbytné úpravy družiny je cca 10 000 Kč

2/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

Výše čl. příspěvku pro nový šk. rok

– bude navržen Valné hromadě ke schválení ve výši 1 500 Kč měsíčně na žáka, druhé dítě

1 200 Kč měsíčně, symbolický příspěvek pro druhého rodiče dítěte (člena Spolku) a další

členy, kteří nemají ve škole dítě 100 Kč ročně

Valná hromada

– bude svolána v termínu příští třídní schůzky (začátek října)

– body na Valnou hromadu: výše členských příspěvků, volba členů Rady

Doplnění Rady

– proběhla diskuse o doplnění Rady, návrh KH byl tři osoby za 2. třídu a dvě osoby za 1.

třídu, za 1. třídu se diskutovalo o KJ a MS, budou probíhat další diskuse na toto téma

Maily a komunikace

– proběhla diskuse, že hromadné maily by se měly používat pouze pro účely předávání

informací a pouze aktuálnímu seznamu příjemců

– není vhodné řešit věci s učitelkami mezi dveřmi ve třídě

Nediskutované body

– kalendář akcí/plán činnosti WIP

– kruhy/skupiny/komise

– další Zvelebování

– komunikace s ředitelem, zástupkyní, jídelnářkou a ostatními

– počty a stabilita žáků / nábor dalších dětí

– výroční zpráva

Příští schůzka Rady: pondělí 22. září ve 14 hodin

Zapsala: Marcela

3/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

Zápis ze schůzky Rady ze dne 22.9.2014

Přítomni: Kryštof Hajn (KH), Marcela Löflerová (ML), Ondřej Kočka (OK), Silvie

Pešáková (SP), Klára Junková (KJ), Tereza Hamáčková (TH), Margita Abrmanová (MA),

Pavel Kraemer (PK)

DISKUTOVANÉ BODY A INFORMACE

– SP přednesla informaci, že Magistrát potvrdil řádné uzavření veřejné sbírky pořádané

v rámci Slavností letních radostí ve Stromovce

– dne 22.9. proběhne schůzka s ředitelem ohledně změny stravování ve školní jídelně,

bude přednesena koncepce Lenky Honzátkové, na schůzce budou dále přítomni TH, MA,

KH, kromě ředitele dále vedoucí jídelny, MA chce řešit sražení stolů, Lenčinu koncepci

zatím dostalo jen velmi málo lidí, KH rozešle členům Rady a SP, příp. dalším

Další komunikace s ředitelem (předmětem dalších schůzek):

– řešení stromu ve dvoře školy (info od OK: je nabídka od firmy na prořezání, čeká se na

podklady od zástupkyně)

– peníze za opravy podlahy + WC, další úpravy WC

– úpravy družiny

– ranní družina

– odměňování, krádeže

Komunikace

– bylo konstatováno, že probíhá komunikace s ředitelem bez vědomí Rady (např. ranní

družina) což není žádoucí

– dohodlo se, že v rámci příštích třídních schůzek se rodičům sdělí, že pokud někdo bude

chtít něco řešit s ředitelem je potřeba o tom informovat Radu a dohodnout se na

postupu

— byla diskutována neplynulá komunikace v rámci Letohradské: školník (lavice),

zástupkyně (skříňky), vedoucí jídelny (čipy)

Finance

– dohodlo se, že učitelky a družinářka budou mít měsíční budget na drobné výdaje ve

výši 500 Kč, příp. se výše přehodnotí pokud bude potřeba

– DPP: dohodlo se, že se uzavře na dobu určitou do konce srpna, přidá se věta, že v

případě ukončení pracovní smlouvy se školou zaniká ke konci měsíce také tato dohoda

– částka v rámci DPP je fixní, nemá na ni vliv suplování, pokud by některá z učitelek nebo

družinářka nebyla přítomna dlouhodobě, bude se řešit individuálně

Mentoring

– plán v tabulce zpracované KH a PK

– PK hovořil o procvičovacích kurzech v rámci měsíčního mentoringu, které bude

4/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

pořádat jeho žena pro učitelky, např. hra na flétnu, kreslení na tabuli, matematika,

čeština pro 1. stupeň apod.

– ŠVP: diskutovaná verze, kdy úvod se převezme od Honzy Bružeňáka, většina se

překopíruje z Dědiny, některé detaily jako kolik jazyků a kolik hodin týdně je nutno

dodat dle představy učitelek, v této chvíli pouze angličtina, kombinace externista + třídní

učitel, zastřešuje PK

– PK hovořil o nutnosti nasměrovat energii Rady a dalších rodičů do plánování 2. stupně,

příp. lycea, je to velmi komplexní proces, učitele je potřeba získávat postupně

(„vytvářet“ lidi do budoucna), ideálně část z řad rodičů nebo rodičů budoucích žáků

školy, PK bude v rámci mentoringu pořádat sezení na toto téma, abychom věděli do čeho

jdeme

Další informace

– MA bude jezdit na Řivnáč s 1. třídou pravděpodobně až od jara, zřejmé jiný den než 2.

třída, 30 dětí najednou by tam bylo asi neúnosné

– bylo konstatováno, že družinářka Hanka je velkou posilou, i na Řivnáči, OK mluvil s

družinářkou ohledně její odměny, měsíční odměna se měnit nebude, dostane odměny

navíc za akce

Příští schůzka Rady: pondělí 6. října ve 14 hodin

Zapsala: Marcela

5/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

Zápis ze schůzky Rady ze dne 6.10.2014

Přítomni: Kryštof Hajn (KH), Marcela Löflerová (ML), Kateřina Kočka (KK), Silvie

Pešáková (SP), Luděk Carbol (LC), Klára Junková (KJ), Pavel Kraemer (PK)

DISKUTOVANÉ BODY A INFORMACE

– ML udělá (a bude i do budoucna dělat) i stručné zápisy ze schůzek Rady

– přeposílání mailů od KJ: ML se dohodne s Jirkou Krčmářem kdo bude přeposílat

Stravování

– tento den poprvé vařil spolu s kuchařkami Olda z 1. třídy podle zdravých receptů

– Lenka Honzátková ve středu vyhodnotí tento týden spolu s vedoucí jídelny a

kuchařkami

– diskutovaly se další možné kroky – někdo z rodičů bude vařit v dalších týdnech?

Budeme mu něco platit a kolik?

– informace o rozrůstající se mokré skvrně na stropě v 1. třídě (stoupačka?) – řeší KJ

Strom na dvoře

– děti nesmí na dvůr – nebezpečí pádu větve

– OK oslovil odborníka – varianty porazit strom nebo ořezat část větví – pro rozhodnutí je

důležitá tloušťka betonu – je možno zjistit buď z dokumentace (pí. Palusgová stále

nedodala) nebo pomocí sond – pak se určí zda strom umírá nebo nikoli

– OK zjistí kolik budou stát sondy – měla by zaplatit škola – OK dá Radě info

Zvelebování

– ke koupi ponk do družiny za 650 – 850 Kč – Hanka si prohlédne a rozhodne ho chce

koupit

– katedra pro Terezu – vyrobí truhlář Pavel ze starých dveří

– výzdoba WC – KH dohodne s pí. Palusgovou zda můžeme vyzdobit dle návrhu Moniky

Šiškové, pokud by byla proti jen se donatřou na bílo

– další brigáda víkend 16. – 17.10. – družina + WC

Valná hromada

– v rámci třídních schůzek dne 8.10. – body:

— výše příspěvků

— návrh na prodloužení mandátu stávajících členů Rady do konce února

— přijetí nového člena – návrh KJ nebo Michal Šperling

Spolek by měl fungovat na této bázi

– vize (zatím nemáme)

– plán činnosti (zatím nemáme)

6/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

– Rada (máme)

– koordinátoři (kruhy) pro: PR, Fundraising (bude Kateřina Kočka), Stravování (Lenka

Honzátková), Zvelebování (Jirka Krčmář + KJ), příp. další

– s PK a jeho ženou budou uzavřeny DPP – připraví SP

– proběhla diskuse s PK ohledně fungování Rady a spolku do budoucna s těmito návrhy:

— schůzky Rady by se měly týkat také pedagogických věcí (1 krát měsíčně), alespoň

začátek a měly by se účastnit učitelky – učitelé by měli být více zapojeni, jinak bude

vzrůstat separace mezi spolkem a pedagogy což není žádoucí – KH projedná s Terezou a

Margitou, příp. za účasti PK

— je potřeba začít s přípravou 2. stupně (nový projekt) – verze: otevřít 6. třídu příští rok

nebo za dva roky (je potřeba „nabalovat“ nové učitele)

— nový projekt – vymyslet téma, které všechny baví (např. divadlo, filozofie, ekonomie,

právo, přírodní vědy apod.) a pracovat na něm s rodiči a dalšími zájemci a vytvářet tak

základ výuky pro 2. stupeň

Příští schůzka Rady: pondělí 20. října ve 14 hodin

Zapsala: Marcela

7/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

Zápis ze schůzky Rady ze dne 20.10.2014

Přítomni: Kryštof Hajn (KH), Marcela Löflerová (ML), Silvie Pešáková (SP), Margita

Abrmanová (MA), Pavel Kraemer (PK)

DISKUTOVANÉ BODY A INFORMACE

Pedagogická témata

Angličtina

– úroveň současné angličtiny dle učitelek není dobrá a i sám angličtinář indikuje, že chce

odejít až bude za něj náhrada

– nová angličtinářka (dohodnutá Margitou) příjde na zkoušku ve středu, Margita pošle

informaci Rozšířené Radě + K. Průšové

– jsou i další potenciální možnosti, vyzkoušíme všechny, i pro budoucí uplatnění

Komunikace uvnitř a navenek Spolku

– účast na Radách učitelek – ideálně místo středečních porad na Letohradské (příslib

ředitele ze začátku roku)

– návrh na schůzky Rady jako doposud v pondělí 14 hod. cca 1 krát za dva týdny (řešení

zejména provozních a pedagogických témat) a cca 1 krát měsíčně o víkendu (spíše

koncepční témata)

– tři zápisy ze setkání Rady: podrobný pro rozšířenou Radu (členové Rady, P. Kraemer, S.

Pešáková, K. Junková, J. Krčmář, H. Salvenderová), pro rodiče (informace, věci co se

budou řešit na Radě), pro ředitele a pí. Palusgovou

– ML bude posílat body k projednání na příští Radu (pokud někdo bude mít nějaký bod,

prosím o zaslání)

– učitelé budou posílat rodičům informace ohledně konkrétních akcí, ostatní ML

– P. Kraemer navrhnul uspořádat teambuilding našich a ostatních učitelů na Letohradské

Další informace

– ve středu 22.10. v 18 hod. přednáška P. Kraemera na téma Komunikace pro rodiče a

učitele (v naší třídě)

– v úterý 21.10 schůzka s ředitelem ohledně přemístění družiny do 1. patra vedle

současných tříd a místnosti pro příští třídu

– proběhla schůzka s p. Filipem Kuchařem z Městské části Praha 7 za účasti KH a PK

– ve čtvrtek 30.10. pojedou obě třídy na Řivnáč, v pátek 31.10. společný výlet do

Stromovky

Příští schůzka Rady: pondělí 10. listopadu ve 14 hodin

Zapsala: Marcela

8/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

Zápis ze schůzky Rady ze dne 10.11.2014

Přítomni: Kryštof Hajn (KH), Marcela Löflerová (ML), Luděk Carbol (LC), Ondra Kočka

(OK), Michal Šperling (MS), Klára Junková (KJ), Silvie Pešáková (SP), Tereza Hamáčková

(TH), Margita Abrmannová (MA), Hanka Salvenderová (HS), Pavel Kraemer (PK)

DISKUTOVANÉ BODY A INFORMACE

Pedagogická témata

Kompetence učitelů

– pedagogové informovali Radu, že dostávají příliš mnoho informací, nejsou schopni to

pojmout

– byly diskutovány oblasti, u kterých pedagogové cítí, že by je neměli řešit, např.:

— recepty, maily o stravování

— hory – pouze diskutovat termín a personální obsazení

— slavnosti, jarmarky – výhledově koordinace rodiče, pedagogové pouze konzultace

— koordinace související s potenciálními novými externisty a učiteli

– obecně, učitelé mají řešit to, co se týká třídy, ostatní maximálně jako informace,

nicméně jak podotknul KH je dobré mít přehled o tom co se děje, člověk je pak schopen

se lépe rozhodovat

– pro učitelé je velkou pomocí prostředník ze strany rodičů, který s nimi věci diskutuje,

komunikuje co je třeba, rozešle maily … za 1. třídu – KJ, za 2. třídu – ML

Komunikace pedagogů s rodiči

– v krizových situacích při komunikaci s rodiči by byla vhodná pomoc mediátora

– rodič by neměl komunikovat svoje názory pedagogům před dětmi, dohodnout si s

učitelem individuální schůzku, kde mohou problém řešit

– úkol: ML a KJ budou komunikovat toto rodičům

Informace ze schůzky pedagogů

– je nutno dokončit ŠVP – požadavek na mentora PK

– učitelé potřebují řešit věci s mentorem, když je to potřeba, tedy možnost dohodnout s

ním schůzku když se jim to hodí (potřebují to)

– prosba, aby Rada podporovala pedagogy a důvěřovala jim, zejména v krizových

situacích

– požadavek vytipovat našeho psychologa, který by byl s námi na jedné vlně a v případě

potřeby rodiče posílat k němu

– pedagogové jsou ochotni si hradit náklady související s komunikací s rodiči (telefon,

mail), ale požadují, aby jim sdružení platilo veškeré potřebné vzdělávání, aby mohli učit

naše děti

— z předchozího vyplývá, že potřebujeme mít pokryty následující oblasti: pomoc s

metodikou, dětský psycholog, pomoc při řešení krizových situací (kdy je učitel na

pokraji sil)

9/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

— možné obsazení: Pavel Kraemer, Vítek Hrbáček (psycholog), mediátor?

— Tereza by uvítala všechny tři role, Margita a Hanka zejména psychologa

— máme na to peníze???

Středeční odpolední setkání s Marjanou

– budou určena pro naše rodiče a pedagogy, pro budoucí a pro potenciální pedagogy,

tedy ne zcela otevřené jak bylo prezentováno doposud

– úkol: ML a KJ zašlou informaci rodičům (pozvánku) ohledně těchto setkání (cca od

14,30 hodin)

Suplování při dlouhodobější nepřítomnosti jednoho z pedagogů

– není únosné, aby v takových případech Hanka učila a měla ještě odpoledne družinu, ve

třech pedagozích není prakticky řešitelné

– návrh: zapojit družinářku z ranní družiny, tedy situace kdy Hanka by učila a ranní

družinářka by měla odpolední družinu

Další body

Přenos kompetencí KH

– KH indikoval, že nebude mít už kapacitu obsáhnout toho tolik jako doposud

– chystá se předat následující: DOD, mapování školní zralosti, ekonomika (fundraising,

PR), textová část výroční zprávy, budoucí učitelé a budoucí fungování školy

– ponechá si: strategie, jednání s ředitelem

– úkol: ML – do harmonogramu přidat zodpovědnosti, příp. barevně podbarvit termíny

dle důležitosti

Výběr nových pedagogů

– zatím nemáme nového učitele na příští školní rok, ozvala se potenciální kandidátka Š.

Kulíšková, v pátek příjde na DOD a dohodneme se na dalším setkání / setkáních

(dohodne ML, následně bude koordinovat Jirka)

– úkol: MS – vytvořit inzerát, že hledáme učitele a po schválení textu Radou ho dát na

Jobs.cz

– KH definoval kroky (proces), kterým můžeme „přitáhnout“ nové učitele: akce

(termíny) -> koordinátoři -> PR -> místo setkání s potenciálními učiteli na akcích

– také je vhodné toto inzerovat na waldorfských seminářích a akcích

— k dispozici by měl být balíček informací -> požadavek na tým Fundraising / PR

(koordinátor Kateřina Kočka) -> úkol: dohodne KH

— úkol: LC – oslovit Kateřinu Průšovou s nabídkou, že by na akce chodila ona a mohla

oslovit potenciální zájemce, do budoucna by takových lidí mělo být víc (zastupitelnost)

– proběhla schůzka Tereza, KH a PK ohledně odpovědností souvisejících s novými učiteli

se závěrem, že učitelky chtějí mít omezenou odpovědnost v této věci, zejména se

nechtějí zabývat koordinací s tím spojenou

– PK kontaktoval Jirku Krčmáře a požádal ho, aby si vzal odpovědnost za tuto oblast

– OK se nabídl, že by rovněž mohl se tomuto věnovat, vzhledem k tomu, že primární

10/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

odpovědnost bude na Jirkovi, může se zapojit po dohodě s Jirkou a způsobem, na jakém

se dohodnou

Rozhodnutí Rady: koordinátorem nových učitelů i externistů je Jirka Krčmář, zajišťuje

komunikaci s nimi, je pro ně kontaktní osobou, domlouvá si s nimi schůzky, domlouvá

účast na výuce a zkušební hodiny v termínu po dohodě s učitelkami, účastní se

zkušebních hodin s externisty (spolu s PK), dává informace Radě, nové pedagogy

schvaluje Rada na základě doporučení zejména pedagogů (jejichž názor má největší

váhu pro rozhodnutí), Jirky a PK

Angličtina

– MS navrhnul, že by bylo vhodné, aby byla angličtina každý den

– úkol MS: probrat s Jirkou Krčmářem, učitelkami, SP a následně podat informaci Radě

zda, příp. za jakých podmínek je tato varianta reálná

Finance

– bylo potvrzeno, že učitelky mohou dostat každý měsíc zálohu 500 Kč na drobné výdaje

– bylo rozhodnuto, že Rada začne řešit neplatiče pokud bude v prodlení 3 měsíce nebo

déle

Další informace

– proběhla schůzka s p. Filipem Kuchařem z Městské části Praha 7 za účasti KH a PK: dle

 1. Kuchaře je Waldorfský program pro Letohradskou relevantní nicméně oficiální

informace pro městskou část Prahy 7 v dokumentu sloučení s ZŠ Stross je uvedeno, že

Letohradská bude fungovat nadále jako speciální škola

– proběhla schůzka ředitel, PK, moderátor

— proběhne schůzka ředitele s Margitou

— bude následovat schůzka pedagogů z Letohradské (včetně našich) s ředitelem a

moderátorem

– proběhne schůzka ohledně PR a Fundraisingu s Kateřinou Kočkou, Yamunnou a

Christimou Dumalasovou za účasti KH

– 3.12. vánoční jarmark – Tereza se dohodne na koordinaci s Jirkou Krčmářem

– informace od MS: zastupitelka Prahy 7 pro školství je Silvie Kratochvílová, chtěla by se

sejít ohledně naší školy – KH ji bude kontaktovat předem

Dodatečné informace

– ve středu přišla na zkušební hodinu angličtinářka Emily

– ve dnech 14., 21. a 26.11. proběhnou Dny otevřených dveří

– v úterý 11.11. proběhla Martinská slavnost včetně pečení martinských rohlíčků ve

škole s dětmi 2. třídy a maminkami

– o termínu stěhování družiny zatím nebylo rozhodnuto, v této chvíli se učitelé a žáci

Letohradské k tomuto přesunu staví negativně, ve smyslu, že jim bereme jejich školní

klub, před stěhováním je potřeba toto dobře vykomunikovat

– Jirka Krčmář je připraven být koordinátorem náboru nových pedagogů s tím, že by se

11/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

vzdal role koordinátora Zvelebování (v této chvíli se týká zejména družiny), Michal

Šperling souhlasí se stát koordinátorem Zvelebování od cca poloviny ledna

– na schůzce Rady se mluvilo také o tom, že koordinaci hor by si mohla vzít Lenka

Honzátková, nemá však na to časovou kapacitu, zatím se tomu věnuje ML

Příští schůzka Rady: pondělí 24. listopadu ve 14 hodin

Zapsala: Marcela

12/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

Zápis ze schůzky Rady WIP ze dne 24.11.2014

Přítomni: Kryštof Hajn (KH), Marcela Löflerová (ML), Michal Šperling (MS), Klára

Junková (KJ), Tereza Hamáčková (TH), Margita Abrmannová (MA), Kateřina Průšová

(KP), Pavel Kraemer (PK)

DISKUTOVANÉ BODY A INFORMACE

Pedagogická témata

Výsledky DOD

– v pátek 14.11. přišlo cca 10 lidí, 21.11. cca 20 lidí, proběhla beseda v jídelně (za nás oba

dny ML, KJ, 14.11. také později KH, 21.11. také JK a v úvodu KH, OK, MS), potom se rodiče

šli podívat do tříd na naše třídy a na výuku, příp. se ještě dodatečně ptali, většina rodičů

reagovala na náš projekt pozitivně

– další termín středa 26.11. odpoledne, chystáme se udělat také ještě dva termíny v

lednu v pátky 16. a 23. ledna vždy před sobotními termíny mapování školní zralosti

Mapování školní zralosti a zápisy

– bude na programu nedělní schůzky Rady WIP

– termíny mapování školní zralosti soboty 17. a 24. ledna, termíny oficiálního zápisu 4. a

 1. února

Angličtina

– Rada dne 17.11. schválila po mailu, že Emily u nás bude na zkoušku do vánoc (paralelní

výuka spolu s Veronikou, Emily úterý, Veronika středa), do vánoc je potřeba rozhodnout,

jak bude pokračovat výuka angličtiny od ledna, v neděli se bude diskutovat koncepce

výuky angličtiny

– úkol: Jirka Krčmář s Emily dohodne termín, kdy se příjde podívat k Tereze na

vyučování, aby viděla náš způsob výuky a přístupu k dětem

– angličtinář Freddie (navržený KP) v současné době nemá kapacitu u nás učit, proběhla

schůzka Freddie, Tereza a KP, Tereza pošle J. Krčmářovi na něj kontakt, aby ho mohl

oslovit a vést v patrnosti pro případnou budoucí spolupráci (možnosti: častější výuka

než 1x týdně, kroužek, příští rok)

– Margita mluvila o tom, že pokud by angličtina byla každý den (návrh MS z předchozí

Rady) nebyl by už prostor na další věci (jako eurytmie, hudební výchova, malování), MS

oponoval, že jeho představa je, aby to bylo jen cca 20 minut denně a tedy by to tyto

činnosti nenarušilo

Komunikace pedagog vs. rodiče

– bylo konstatováno, že je potřeba vytipovat konkrétní rodiče, kteří nejednají v souladu s

požadavky pedagogů a promluvit přímo s nimi (informace všem byla zaslána mailem)

– bylo by vhodné, aby Tereza (příp. též Margita) vyjádřila svou představu přímo na třídní

schůzce 10. prosince

13/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

Vánoční jarmark 3. prosince

– Tereza konstatovala, že vánoční besídky v Letohradské se nechce účastnit, je potřeba

aby zkomunikovala s pí. Palusgovou

– příprava jarmarku byla zahájena v pátek 21. listopadu, koordinace ML + KJ

– úkol: ML obvolá či obešle následující prodejce, zda by chtěli prodávat své výrobky na

našem jarmarku: Lemniskáta, Mercurius, Gawan, Dobroděj

– úkol: KH osloví Agamu (korálky, šálky, keramika) zda by u nás chtěli prodávat svoje

výrobky

– děti prodej: karamelky, voskové ozdoby, vánoční hvězdy, freshe

– Tereza: knihotoč / hadrotoč – úkol: ML rozešle rodičům mail, aby Tereze přinesli knihy

či oblečení k prodeji

– Rada schválila, že externí prodejci budou odvádět našemu sdružení 10% z tržby

– Rada schválila jednu ze dvou verzí letáku na vánoční jarmark s tím, že je potřeba udělat

drobné úpravy – úkol: KJ vykomunikuje s Christinou Dumalasovou a dohodne vytištění

letáku

Další body

Školka

– v pátek 21. listopadu proběhla schůzka s radní S. Kratochvílovou, za sdružení se

účastnili KH, MS, OK

– byla jí předložena vize rozvoje naší školy a školky za 4 a 8 let a informační leták o

našem projektu (škole)

– S. Kratochvílová se rozhodne jak by si přestavovala další spolupráci – úkol: MS ji bude

kontaktovat pokud se do týdne neozve sama

Návrh nové grafiky

– proběhla diskuse nad návrhem náborového letáku od Christiny Dumalasové se

závěrem, že je nutné ho přepracovat

– téma grafické podoby našeho sdružení bude projednáno v rámci nedělní Rady dne 30.

listopadu

– KP navrhla svolat schůzku s Kateřinou Kočkou a dalšími členy jejího týmu na toto téma

Hory

– navržený termín 9. – 14. února, chata Alma

– KJ zjistí zájem rodičů z 1. třídy a ve vazbě na to se dohodneme, zda pojedou obě třídy

společně nebo každá zvlášť (kapacita chaty je maximálně 50 osob)

– dohodlo se, že pokud do úterý nikdo nepříjde s návrhem jiné chaty, Lenka Honzátková

závazně potvrdí chatu Alma a zaplatí zálohu 50%, přičemž se peníze následně vyberou

od rodičů

14/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

Nábor učitelů

– dne 18. listopadu proběhla schůzka s potenciální pedagožkou Š. Kulíškovou za účasti

Jirky Krčmáře, ML a KH, následně se ještě příjde podívat na výuku Terezy a Margity (v

týdnu od 1. prosince)

– MS podal inzerát na jobs.cz

– J. Krčmář zaslal informaci o potenciální pedagožce – zatím se rozhoduje, ML oslovila

účastníky semináře Učitel na waldorfské škole a přihlásila se jedna z účastnic, kterou

oslovíme

Studium Terezy

– KP informovala, že zaplatila Tereze studium (31 tis. Kč za první pololetí) s tím, že

Tereza bude peníze postupně splácet, nicméně KP diskutovala i o dalších možnostech

jak částku snížit, možnosti sponzorský dar (KP zjistí jakou částku si může odečíst), další

možnost je z fundraisingu

Další informace

– Margita předala k proplacení fakturu na 3 000 Kč za seminář Učitel na waldorfské škole

a KH jí vyplatil peníze v hotovosti, fakturu předá Silvii Pešákové

– byl schválen návrh na změnu příští schůzky Rady: změna na neděli 30.11. (v sobotu je

jarmark v Jinonicích) od 9 hod. v creperie Charlotte na Chodově

– byl schválen přesun sobotních schůzek Rady na neděle

– PK informoval o tom, že cca od ledna už Marjana nebude vést středeční odpolední

setkání, místo ní převezme jejich program on, vnímáme to i jako místo setkávání

potenciálních pedagogů

– dne 24. listopadu proběhne schůzka ohledně Matýska Salema s PK, Margitou, pí.

Salemovou

Dodatečné informace

– ve středu 26. listopadu proběhl třetí den otevřených dveří, někteří rodiče přišli již ráno

(zúčastnili se části výuky, následně diskuse s ML v družině), další odpoledne (diskuse s

Terezou a ML, Margita měla program s dětmi)

– ve středu 26. listopadu proběhla schůzka ohledně předání kompetencí pro tvorbu

našich webových stránek a facebooku

– v pátek 28. listopadu proběhla akce výroba adventních věnců v naší družině

– v sobotu 29. listopadu jsme měli na jarmarku v Jinonicích náš stánek s informačními

letáčky a letáčky na náš jarmark a s dílničkou na potisk tašek, koordinace KP

– v sobotu 29. listopadu v rámci běžných tříd ZŠ Letohradská proběhla akce Adventní

sobota

Příští schůzka Rady: neděle 30. listopadu v 9 hodin

Zapsala: Marcela

15/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

Zápis ze schůzky Rady WIP ze dne 30.11.2014

Přítomni: Kryštof Hajn (KH), Marcela Löflerová (ML), Luděk Carbol (LC), Ondřej Kočka

(OK), Karolína Šůlová (KS), Klára Junková (KJ), Lenka Honzátková (LH), Kateřina

Průšová (KP), Jiří Krčmář (JK), Pavel Kraemer (PK)

DISKUTOVANÉ BODY A INFORMACE

– rada schválila snížení členského příspěvku Hany Perglerové na 500 Kč měsíčně po

dobu, kdy platí asistentku ve výši 10 tis. Kč měsíčně, v pololetí se výše platby přehodnotí

(pravděpodobně bude asistentka placená školou, alespoň částečně)

– pronájem naší třídy pí. Štěpánce Čížkové (muzikoterapie) – JK s ní dohodne schéma

(termín), následně se projedná s ředitelem, bude platit škole (dle standardního

sazebníku školy), chtěli bychom, abychom z toho měli něco i my – možnosti: lekce pro

rodiče zdarma, konzultace pro problémové děti

– školka: KS informovala o variantě p. Čižinského na přesun Bratrské školy do

Letohradské a zřízení školky na jejím místě, Silvie Kratochvílová je proti, zatím tedy

čekáme na finální rozhodnutí

– proběhlo diskusní kolečko na téma strategie a vize

– dokument o naší škole: rada schválila, aby název odstavce o pedagogice byl „Intuitivní

pedagogika“ a slovo waldorf bylo v podnadpise – KP upraví dokument

– konference: předběžný termín stanoven na 14.3., KH zprocesuje aby konference

proběhla (osloví dvě potenciální projektové manažerky), ostatní nápady

– rada schválila, aby v této chvíli byl zachován stávající design webu (do doby než bude

nová grafika)

– rada schválila jednorázovou odměnu pro Hanku Salvenderovou za její nadstandarní

pracovní nasazení po dobu nepřítomnosti učitelek

Příští schůzka Rady: pondělí 8. prosince ve 14 hodin

Zapsala: Marcela

16/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

Zápis ze schůzky Rady WIP ze dne 8.12.2014

Přítomni: Kryštof Hajn (KH), Marcela Löflerová (ML), Klára Junková (KJ), Silvie

Pešáková (SP), Margita Abrmannová (MA), Pavel Kraemer (PK)

DISKUTOVANÉ BODY A INFORMACE

Pedagogická témata

Asistentka 1. třída

– Margita informovala o proběhlé schůzce ohledně Matýska Salema

– dále informovala, že od 2. pololetí je schválen asistent pro její třídu placený školou (pro

Veroniku a Kubu)

ŠVP

– bylo diskutováno, že je potřeba zvážit a rozhodnout kolik hodin kterého předmětu

chceme, zejména co se týče jazyků, jiné školy mají více hodin nebo i dva jazyky od 1.

třídy – proběhne na toto téma schůzka v lednu za účasti PK a učitelek

– zápisy do elektronické třídnice při suplování (Hanka tam nemá přístup), aby sde

nestalo, že to bude vypadat jako by se děti neučiy – Margita probere s pí. Palusgovou

Další body

Finance

– byly dodány účtenky za renovaci WC za cca 27 tis. Kč (K. Junková, p. Kopřiva, M.

Šperling), škola zaplatila 25 tis. Kč, Klára svých 10 tis. Kč dává jako sponzorský dar

sdružení, dohoda s M. Šperlingem – odloženo na leden kdy se Michal vrací do Prahy

– SP informovala o aktuální záporné bilanci příjmů a výdajů sdružení ve výši cca 20 tis.

Kč, v souvislosti se sponzorským darem od Kláry (10 tis. Kč) a očekávanou dohodou s M.

Šperlingem ohledně faktur se dostaneme cca na nulu

– úkol pro SP: předložit radě aktualizovaný měsíční rozpočet

Dodatečné informace

– dne 10.12. proběhly třídní schůzky obou tříd a přednáška Pavla Kraemera Intuitivní

pedagogika

– dne 12.12. se byla podívat na výuku k Margitě kandidátka na učitelku do 1. třídy Jitka

Kievegová a následně s ní proběhla schůzka (s Jirkou K. a Marcelou L.) – velmi dobré

dojmy na obou stranách

Příští schůzka Rady: neděle 14. prosince v 9 hodin

Zapsala: Marcela

17/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

Zápis ze schůzky Rady WIP ze dne 14.12.2014

Přítomni: Kryštof Hajn (KH), Marcela Löflerová (ML), Luděk Carbol (LC), Silvie

Pešáková (SP), Věra Štípská (VS), Kateřina Průšová (KP), Jiří Krčmář (JK)

DISKUTOVANÉ BODY A INFORMACE

Angličtina

– JK shrnul závěry z paralelní výuky angličtiny Veronikou a Emily a preference učitelů a

rodičů: raději více angličtiny než druhý cizí jazyk, vyhovuje angličtina 2x týdně, není

poptávka po více (s tím, že v ostatních dnech učitelky s dětmi procvičují to co se naučily

a lektorkami), návrh od učitelek mít 1x měsíčně v angličtině epochu

– model 4 hodin angličtiny (oproti 1 hodině – 0,5 hodiny v obou třídách) znamená

měsíční navýšení o 4 200 Kč měsíčně, které musíme financovat – návrh JK napíše

otevřený dopis pro rodiče kde toto vysvětlí, zeptá se na názor co případně vypustit

(např. externista na hudební výchovu), upozorní na platební morálku (aktuální info:

následně se dohodlo, že dodatečná angličtina by se hradila z výtěžku jarmarků a letních

slavností)

Kandidáti na třídního učitele

– JK informoval o 15 kandidátech ze serveru prace.cz, vyselektuje ty, kteří by mohli

případně přicházet v úvahu a osloví je

– tři další kandidáti, se kterými proběhly schůzky: Šárka Kulíšková (spíše manažerská

pozice, od září učit spíše ne, její dítě půjde to 1. třídy), Jitka Kievegová (jeví se jako

nejvhodnější kandidátka, přislíbila předběžně účast na mapování školní zralosti),

Veronika (do budoucna, asi ne od září)

Model odměňování pro pedagogy

– Pavel Kraemer navrhnul model pro odměňování třídních učitelů

Fundraising

– fundraising – ideálně začít mezi rodiči a jejich známými – KH navrhnul, že by se mohly

udělat schůzky se všemi rodiči a zjistit možnosti

– návrh KH – požádat Šárku Kulíškovou, aby se zabývala fundraisingem – 25% by byla

provize pro ni, projedná s ní

Web

– KP se spojí s K. Sejčkovou a požádá o rozšíření administrátorských práv na fb

Waldorfská iniciativa Praha (o Věru Štípskou)

– KP se spojí s Michelem Kanou ohledně webu (pozn. před vánocemi Ondra Kočka

aktualizoval web www.waldorfska-skola-praha.cz a doplnil informace)

– web zs-stross.cz: VS a KP dají dohromady obsah a vykomunikují s LC (a následně s

ředitelem)

18/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

Další informace

– byly diskutovány předvánoční dary pro pedagogy – zajišťuje KP

– vydávání knih: není k dispozici ediční plán, odsouvá se na další jednání rady kde bude

Pavel Kraemer

– mapování školní zralosti: proběhne plánovací schůzka v pondělí 15.12.

Příští schůzka Rady: neděle 4. ledna v 10 hodin, Creperie Charlotte, OC Chodov

Zapsala: Marcela

19/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

Zápis ze schůzky Rady WIP ze dne 4.1.2015

Přítomni: Kryštof Hajn (KH), Marcela Löflerová (ML), Ondra Kočka (OK), Kateřina

Kočka (KK), Silvie Pešáková (SP), Věra Štípská (VS), Jiří Krčmář (JK)

DISKUTOVANÉ BODY A INFORMACE

Kuchyňka

– chceme předložit společnosti Kuchyňka o.s. tři návrhy na využití prostor (do 14.1.):

– školka „Radost na zahradě“ – pro nás stabilizační prvek

– školní děti jezdí na pozemky jeden den v týdnu v rámci školy

– možnost nepravidelně pro další školy

– školka by měla mít ekonomicky soběstačný režim

– grant (50 – 500 tis. Kč, dealine 23. března) – spolupráce s Šárkou Kulíškovou

– VS sepíše dokument ohledně toho co by bylo možné tam udělat (po zhlednutí

pozemku)

– OK přislíbil oslovit zahradního architekta

– příští týden proběhne koordinační schůzka za účasti Moniky Šiškové

Snížení platby Salemovi

– Rada rozhodla, že sníženou platbu je potřeba buď doplatit později nebo kompenzovat:

návrh je, aby se Jerry asistoval v rámci odpolední družiny, ideálně 3 krát týdně, ML

probere se Salemovými

Matýsek Handala

– proběhlo šetření (učitelka, družinářky, asistentka), nepotvrdilo se, že úraz (boule na

hlavě) by nastal ve škole

– OK navrhuje systémové řešení: Rada jako nejvyšší instance pro rodiče, kteří potřebují

řešit věci týkající se učitelů, ML napíše mail rodičům, že v takovém případě mají oslovit

ML

– návrh (ML probere s učitelkami): zavést ve třídách (a družině) knihu úrazů

Mapování školní zralosti

– před vánocemi proběhla koordinační schůzka, byl vytvořen leták a dotazník, vystaveno

na webu a fb, Klára Junková rozeslala mailem rodičům, kteří byli na DOD

– na jeden termín příjde Margita, na druhý Tereza, na jeden Jitka Kievegová, na druhý se

pokusíme dohodnout, aby přišla Veronika (angličtinářka)

Ranní družina / družina

– ředitel neprodložit VS smlouvu s tím, že mají kvalifikovanou náhradu, nevíme kdo to je

– zatím nebudeme řešit, uvidíme jak bude fungovat

– OK probere s Hankou platby za družinu

20/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

Web

– www.radostzezivota.com – OK přesměruje na www.waldorfska-skola-praha.cz

– odpovědi na dotazy KH a OK

– dotazy na FB – VS

– vytvořeny skupiny – členové sdružení, členové rady

– přístup (administrátorský) na www.waldorfska-skola-praha.cz: OK + KH

Příští schůzka Rady: pondělí 12. ledna ve 14 hodin

Zapsala: Marcela

21/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

Zápis ze schůzky Rady WIP ze dne 12.1.2015

Přítomni: Kryštof Hajn, Marcela Löflerová, Luděk Carbol, Ondra Kočka, Michal Šperling,

Klára Junková, Silvie Pešáková, Margita Abrmannová, Tereza Hamáčková, Pavel

Kraemer, Šárka Kulíšková

DISKUTOVANÉ BODY A INFORMACE

Pedagogická témata

Mapování školní zralosti

– odsouhlasen návrh učitelek, že Margita bude obě soboty na mapování a místo toho v

pondělí budou spojené třídy, které povede Tereza – pravděpodobně výlet někam do

okolí, pobyt venku, Tereza se mapování nezúčastní

– Klára uzavře přihlášky na termín 17.1., už bude možné se jen přihlašovat na 24.1.

– bude potřeba míč – zajistí Luděk + Klára

– papíry A3 – zajistí Luděk, balicí papír (na tvorbu koláže) – zajistí Marcela

Pedagog pro příští rok

– oslovené pedagožky Šárka, Jitka a Veronika – Jitka kandidátka č. 1

– 31 lidí odpovědělo na inzerát na internetu – Jirka Krčmář s Marcelou projdou

životopisy (Jirka již první polovinu prošel a vytipoval asi 3 lidi) a s vytipovanými

kadidáty dohodne schůzky + účast na výuce, příp. účast na mapování 24.1. pokud bude

zájem, aby tam kadidát byl a zvládne se to časově

Kuchyňka

– plánované využití jako školka / dětská skupina a pobyty našich, příp. i jiných tříd

– Tereza plánuje i nadále jezdit též na Řivnáč

ŠVP

– pro tvorbu ŠVP je důležité znát finance, které máme k dispozici (esternisti, dělené

hodiny), je možnok udělat minimalistickou a maximalistickou variantu

– v pátek 16.1. od 16,30 proběhne první pracovní schůzka na téma ŠVP u Kláry

(Havanská 8)

Ranní družina

– je pokryta ve středu Hankou, další dny asistentky z Letohradské – v této chvíli pro nás

akceptovatelné

Další body

Finance

– Silvie připravila ekonomickou analýzu sdružení (pravidelné měsíční příjmy – skutečně

22/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

placené členské příspěvky nikoli teoretické a výdaje)

– v současné době máme měsíční schodek cca 6 tis. Kč, odhad na příští rok (při stejné

platební morálce jako nyní schodek cca 7,5 tis. Kč

– k diskusi na dalších radách jak situaci řešit

– M. Šperling zaplatí fakturu za FB kampaň, bude mu proplacen inzerát na jobs.cz na

nábor učitelů (6 tis. Kč)

– důležité! – rada musí předem schválit výši veškerých jednorázových výdajů!

Dodatečné informace

– dne 14.1. proběhly třídní schůzky obou tříd

– dne 16.1. proběhla první ze schůzek pracovní skupiny na ŠVP, další je plánována na

pátek 6.2. odpoledne

– dne 17.1. proběhla první část sobotního mapování školní zralosti, zúčastnilo se 17 dětí,

k zápisu v únoru je zapsáno 14 dětí, za pedagogy se zúčastnila Margita a Veronika

Matoušková

Příští schůzka Rady: pondělí 26. ledna ve 14 hodin

Zapsala: Marcela

23/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

Zápis ze schůzky rady dne 26.1.2015

Přítomní: Tereza Hamáčková, Pavel Kraemer, Kryštof Hajn, Silvie Pešáková, Michal

Šperling, Ondřej Kočka, Klára Junková

DISKUTOVANÉ BODY A INFORMACE

 1. Tereza navrhuje při příštím Mapování změnit organizaci. Mapování spojit rovnou se

zápisem, kdy po společném programu bude navazovat individuální setkání, dokud má

děti v paměti a navrhuje spojit také rovnou se zápisem = podpis oficiálního formuláře.

Cca 3 dny – čt,pá, so

Pavel navrhuje upravit příští organizace až v kontextu známých skutečností – kolik

rodičů projeví zájem, zda bude definitivně vybrán třídní učitel….atd.

 1. Diskutoval se počet dětí přijímaných na naší školu. Pracovali jsme s hypotézou, že k

zápisu se dostaví více dětí, než je kapacita 1 třídy a některé děti odmítneme.

pí učitelky sestaví seznam – jednou s priorit bude přijímat děti, které nevyžadují zvýšenu

péči ze strany pedagoga. V plánované „nekomplikované“ třídě se můžeme pohybovat na

úrovni 24 přijmutých dětí , s tím že je potřeba počítat s tím, že někteří svůj zápis zruší.

Potřebujeme připravit seznam náhradníků.

Kryštof pojedná přesnější podmínky s Radou (ředitelem) ujasní jaké jsou jeho limity a

preference.

Pracujeme s předpokladem, že 24 dětí je hygienický limit menších tříd.

 1. K ujasněsnění výsledného počtu žáků poslouží – cca 15. března výzva přijmutým

rodičům ke vstupu do WIP a úhradě vstupního poplatku 3000,- Kč

napíše Klára

 1. Eurytmie – řešil se ne úplně vřelý vztah některých dětí k Eurytmii. Pavel radí hodinu

Eurytmie navštívit a následně komunikovat s lektorem.

Komunikace s externími lektory je doporučována,

v otázce komunikace s třídními učiteli je třeba komunikaci vést zodpovědně, obzvlášť na

poli výhrad, připomínek a negativního hodnocení

Zatím, je Tereza požádána, aby s lektorkou na téma – „děti eurytmie nebaví „ promluvila.

Pavel radí nepouštět se do tématu volitelných předmětů na 1. stupni – objektivně z

důvodů organizačních a finančních,

subjektivně – děti jsou na volitelné předměty zralé na 2. stupni.

Oprava: Pavel K. – nebyl tak striktní a připustil, že volitelnost předmětů může mít své

výhody, ale upozornil, že je to proces nevratný a finančně náročnější.

 1. termíny schůzek rady

pondělí v 14 vyhovuje pedagogům, mohu se přizpůsobit já, Marcela…

24/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

nevhodné pro Michala Š., Luďka C., Ondřeje K., Jirku Krčmáře

návrh 1x měsíčně ve středu (to je Margita a Tereza odpoledne ve škole) – od 17 hod

malá pedagogická rada s Pavlem K.

– nutné probrat s Margitou a Terezou, zda by 1x měsíčně zvládly

následuje schůzka rady v plném počtu od 18 hod.

další středa od 18 hod – je možná varianta u Kláry doma, kde je to pohodlnější pro děti

– pozor třídní schůzky jsou také ve středu 🙂

víc jsme nestihli – odchod do Mamuta pro děti

Příští schůzka Rady: neděle 8. února v 10 hodin

Zapsala: Klára

25/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

Zápis ze schůzky Rady WIP ze dne 8.2.2015

Přítomni: Kryštof Hajn, Marcela Löflerová, Luděk Carbol, Michal Šperling, Klára

Junková, Silvie Pešáková, Pavel Kraemer, Jirka Krčmář

DISKUTOVANÉ BODY A INFORMACE

Finance

– návrh Marcely a Jirky na pokrytí skupin výdajů – proběhne schůzka Marcela, Jirka,

Silvie, výstupy budou prezentovány radě

Zápisy do 1. třídy (4. a 5.2.)

– učitelky vyplňovaly formuláře – pokud dítě pod 20 bodů (psychologicky) nezralé – 2

hromádky: zralé 24 dětí, nezralé 13 dětí

– Palusgová indikuje, že se musí přijmout i další děti, které mají pod 20

– konsensus všech členů rady – 24 dětí je cílem

– Kryštof se setká s ředitelem a probere s ním možnosti / priority – cíle schůzky:

— zjistit varianty / možnosti (podle Pavla pokud je ve třídě 30 bezproblémových dětí je

to možné, pokud je nějaký problém počet se rychle snižuje)

— ideálně přijímáme 24 dětí, ostatní případně odvolání

Pedagogové na příští rok

– Jirka informoval o současném stavu kandidátek

– nejlepší kandidátky Jitka a Veronika – pro příští školní rok nereálné, Jitka jde studovat

do zahraničí, Veronika snad o rok později

– hledáme více lidí: určitě učitelka pro 1. třídu a družinářka, dále 6. třída

– měli bychom vymyslet systém jak s učiteli dlouhodobě pracovat – Kryštof + Pavel

– chceme ideálně do poloviny dubna rozhodnout o pedagogovi na příští rok

Pravidla komunikace

– finanční věci řešit pouze napřímo osobně

– emoční reakce – zákaz komunikace v mailu!!!

Vydávání knih s tématy waldorfskou a intuitivní pedagogikou

– dvě knihy hotové, připravené k vydání, je potřeba vytisknout

– Fabula pomůže s distribucí

– vydavatel Institut inovativního vzdělávání + sdružení WIP

– nebude financováno z peněz sdružení

– koordinuje Kryštof a Pavel

ŠVP, 2 stupeň

 1. – 3. třída – nevadí, že jsou děti zasněné
 2. – 6. třída – děti se chtějí toho hodně učit

– 3 hodiny navíc od 3. třídy platí stát (22 hodin vs 25 hodin) – v běžných školách

26/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

standardně jazyky

– návrh Kryštofa – střídat cizí jazyky po půl roce, aby se děti s každým seznámily,

pochytily kulturu a později se rozhodly, který se chtějí učit

Další informace

– 9.2. odjíždíme na hory 🙂

Příští schůzka Rady: pondělí 23. února v 17 hodin u Kláry

Zapsala: Marcela

27/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

Zápis ze schůzky Rady WIP ze dne 23.2.2015

Přítomni: Kryštof Hajn, Marcela Löflerová, Ondřej Kočka, Klára Junková, Silvie

Pešáková, Tereza Hamáčková, Jiří Krčmář, Pavel Kraemer, Kateřina Kočka, Věra Štípská,

Ivona Kotulová

DISKUTOVANÉ BODY A INFORMACE

Schůzky s učitelkami a schůzky rady

– schůzky s Terezou a Margitou budou probíhat cca 1 krát měsíčně dle dohody za účasti

Marcely a Kláry, příp. dále Kryštofa, Pavla či Jirky (pedagogický kruh)

– schůzky rady budou probíhat obvykle bez účasti učitelek v pondělky dle termínů v

harmonogramu s tím, že se posouvají na cca 17 hodin

Mentoring

– Tereza by uvítala kdyby mentoring mohl probíhat zejména ve čtvrtek na Řivnáči, na

škole v přírodě, 1 krát měsíčně je reálné i jindy

– od začátku do poloviny března mentoring s učitelkami neprobíhá

– pokud nebude za mentoring vše zaplaceno do konce srpna Pavel vystaví fakturu na

zbytek

– Kryštof s Pavlem budou provádět průběžné hodnocení zda mentoring probíhá dle

specifikovaného rozsahu

Zápisy

– zralost a počet dětí jsou nezávislé – měli bychom trvat na našem posouzení zralosti dětí,

počet dětí do značné míry nemůžeme ovlivnit

– Tereza označí nové potenciálně problematické děti v budoucí 1. třídě – budoucí nový

učitel (až ho vybereme) se následně sejde s rodiči – Kryštof garanguje, aby se na to

nezapomnělo

– Klára – odpovědnost za komunikaci (odpovědi na dotazy) s rodiči ohledně zápisů a

ohledně nových dětí do stávajících tříd

Návrh náplně / kompetencí pedagogického kruhu

 1. zápisy + DOD + mapování – příprava a realizace, zpětná reflexe, komunikace s

pedagogy, „politické“ kroky s tím spojené

 1. ŠVP
 2. běžný chod školy (třídní schůzky, lyžák, škola v přírodě)
 3. spolupráce s novými pedagogy – organizace asistence a praxe, náslechy, stanovisko k

potenciálním pedagogům

 1. výběr a spolupráce s externisty – pedagog má právo „vetovat“ externistu (ve své třídě)

pokud mu spolupráce s ním nevyhovuje

 1. školní akce (jarmarky apod.) – učitel má možnost vyjádřit své nápady, požadavky k

těmto akcím

 1. korekce PR textů

28/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

 1. „testování“ vytíženosti pedagogů

ŠVP

– Pavel shrnul závěry poslední schůzky k ŠVP:

— od 3. třídy 3 placené hodiny navíc (ve státních školách obvykle cizí jazyk)

— předpokládáme, že bude další hodina angličtiny (nyní dvě, potom tři)

— další dvě hodiny navíc – návrh Kryštofa cizí jazyky – každý půlrok jiný (aby se děti

seznámily s různými jazyky a měly si možnost později vybrat)

– plán Terezy na dvě hodiny navíc – spíše rozšířit pohyb nebo řemesla – lukostřelba /

řezbářství (obojí zároveň nereálné, lukostřelba možné jako kroužek)

Příští schůzka Rady: pondělí 9. března v 17 hodin u Kláry

Zapsala: Marcela

29/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

Zápis ze schůzky Rady WIP ze dne 9.3.2015

Přítomni: Kryštof Hajn, Marcela Löflerová, Luděk Carbol, Michal Šperling, Klára

Junková, Silvie Pešáková, Pavel Kraemer, Věra Štípská, Ivona Kotulová, Regina

Rozkošová

DISKUTOVANÉ BODY A INFORMACE

Zápisy ze schůzek rady

– nebudou se již zasílat zápisy řediteli Radovi a zástupkyni Palusgové – učitelky nechodí

na rady, budou se jim místo toho posílat zápisy z pedagogického kruhu s učitelkami

– zápisy rodičům – pouze projednávaná témata, aby nedošlo ke špatné interpretaci, kdo

bude chtít může se zeptat na detaily

Finance

– školné Terezy – půjčka Kateřiny – částečně snížena

– suplování Hanky za Terezu – Tereze se vyplatí plná částka od sdružení za březen,

následně se dořeší s Hankou a Terezou až bude Tereza přítomna

Valná hromada, fungování rady

– Kryštof představil dvě varianty jak by mohla / měla fungovat rada

 1. členové rady se musí věnovat pedagogicko-vzdělávacím otázkám teoreticky, aby

mohli dělat vědomá rozhodnutí

 1. měl by být manažer (možnost náš mentor nebo člen rady s garantem mentorem), rada

by pak měla menší úlohu – otázka financování manažera: „vydělá si“ na sebe

(fundraising, různé akce) nebo zvýšení příspěvku rodičů (nyní, budoucí třídy)?

– návrh: VH v 2. polovině dubna (výsledky hospodaření, výroční zpráva) – přesné datum

zatím nebylo stanoveno

– pokud by se zvyšoval příspěvek bylo by vhodné svolat „předvalnou“ hromadu

(směřování školy, příspěvek, finance)

Další informace

– proběhla diskuse kdo by se mohl pozvat na velikonoční jarmark – dílničky / prodejci

– dne 21.3. proběhne InoEduFest – Kryštof vyzval, aby přišlo od nás za nás co nejvíce lidí

Příští schůzka Rady: pondělí 23. března v 17 hodin u Kláry

Zapsala: Marcela

30/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

Zápis ze schůzky Rady WIP ze dne 23.3.2015

Přítomni: Kryštof Hajn, Marcela Löflerová, Luděk Carbol, Michal Šperling, Ondra Kočka,

Klára Junková, Silvie Pešáková, Pavel Kraemer, Jirka Krčmář, Věra Štípská, Tomáš

Hajzler, Lukáš Král

DISKUTOVANÉ BODY A INFORMACE

Komunikace výstupů z rady

– rada komunikuje přes Michala, Marcelu, Kláru, Jirku, Pavla – komunikace učitelům a

rodičům

– pedagogický kruh – mj. pro přenos informací mezi radou a učiteli – učitelky, Marcela,

Klára, Jirka, příp. Pavel

– členy pedagogického kruhu a komunikátory si určí učitelky

– proběhlo hlasování o návrhu Kryštofa, že když se bude chtít někdo z dalších rodičů

účastnit rady sejde se dopředu s Kryštofem, který mu dá předem informace (všichni

členové rady byli pro) – Marcela a Klára pošlou info rodičům

– v rámci velikonočního jarmarku bude info stánek rady, kde členové rady budou

odpovídat na dotazy současných i budoucích rodičů o fungování rady

– na příštích třídních schůzkách – info o VH, že rodiče mají možnost něco ovlivnit

– Pavel vnímá problém v tom, že nevíme jak se prezentovat navenek – waldorf, intuitiva?

– nemáme jednoznačné pojetí – Tereza je blíže intuitivě, Margita je blíže waldorfu, podle

Pavla je to v zásadě dobře, každý učitel má vlastní představu jak učit, vycházíme z

individuality učitele

Návrhy rodičů k fungování rady (info od Věry Štípské)

– mít výstupy z komunikace s ředitelem, pozvat ředitele před VH – diskuse, dotazy

– jednou za dva měsíce po třídních schůzkách vystoupit jednotliví členové rady, diskuse s

rodiči

– rada aktivně komunikovat – ptát se na názory a náměty rodičů

Další informace

– polovina května – dodatečný zápis

– dne 21.3. proběhnul 1. ročník festivalu o inovativním vzdělávání InoEduFest

– ve středu 25.3. proběhne náš velikonoční jarmark

Příští schůzka Rady: pátek 27. března v 16 hodin v dětském centru Brum-Bambule ve

Vysočanech

Zapsala: Marcela

31/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

Zápis ze schůzky Rady WIP ze dne 27.3.2015

Přítomni: Kryštof Hajn, Marcela Löflerová, Ondřej Kočka, Luděk Carbol, Michal Šperling,

Silvie Pešáková, Klára Junková, Jiří Krčmář, Pavel Kraemer, Kačka Kočka, Kateřina

Průšová

DISKUTOVANÉ BODY A INFORMACE

– proběhlo kolečko na téma jak v této chvíli vnímáme další směřování naší školy a

současnou krizi?

Informace rodičům o činnosti rady

– zpráva o činnosti rady (co se podařilo, budoucnost) – Marcela vytvoří draft

– info o jednáních rady na třídních schůzkách

– individualizovat sběr připomínek – individuální schůzky s rodiči:

— co děláme, co si o tom myslíte

— návrhy rodičů co se dá dělat – hned nebo mailem apod.

– Marcela + Klára – seznam termínů + rodičů + členů rady, rodiče si mohou určit jednoho

člena rady, kterého by na schůzce preferovali

Další informace

– ředitel přislíbil zaplatit dřevěné patro do jedné místnosti třídy, která by sloužila i jako

družina – až 100 tis. Kč

– dále přislíbil, že čipy budou fungovat do 17 hodin

– příjde se podívat kandidát na učitele Hynek Jína, vhodný spíše pro 2. stupeň (na bázi

domácího vzdělávání)

Dodatečné informace

– ve středu 25.3. proběhnul náš velikonoční jarmark

– dne 8.4. proběhnou třídní schůzky obou tříd

Příští schůzka Rady: čtvrtek 16. dubna v 17,30 hodin u Kláry (změněno na pondělí 20.

dubna v 17 hodin)

Zapsala: Marcela

32/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

Zápis ze schůzky Rady WIP ze dne 20.4.2015

Přítomni: Kryštof Hajn, Marcela Löflerová, Ondřej Kočka, Luděk Carbol, Michal Šperling,

Silvie Pešáková, Klára Junková, Jiří Krčmář, Pavel Kraemer, Kateřina Průšová, Věra

Štípská, Margita Abrmanová, Perla, Monika Šišková, Lukáš Král, Michel Kana, Daniel

Kotula, Ivona Kotulová, Pavel Kopřiva

DISKUTOVANÉ BODY A INFORMACE

– proběhlo kolečko na témata datum VH, program VH, počet členů rady a délka

volebního období, kdo by měl být v radě:

Kryštof Hajn

– VH 29.4.

– program VH:

— volba členů rady

— zpráva o činnosti rady a o hospodaření

– 7 členů v radě, funkční období delší než 1 rok, možno 3 roky, rotační princip cca po

dvou členech

– ideálně většina rady současná, dále Jirka, Michel

Pavel Kopřiva

– vyjasnit kompetence s ředitelem, větší podpora Prahy 7

– je jedno kolik členů rady, třeba 5 nebo 7 ale i 12, 3 z každé třídy

– členové sdružení volit předsedu, jinak členy pouze ze své třídy

– ideálně předseda Kryštof, současní členové aby zůstali

Luděk Carbol

– VH 29.4.

– program – viz Kryštof

– 5 členů rady, funkční období delší než 1 rok

– kdo: ne Margita, je přetížená, rada by měla pokračovat, příp. vyměnit jen někdo

Marcela Löflerová

– VH 29.4.

– program VH – viz Kryštof

– počet členů – ve stanovách dát minimum 5, funkční období 3 roky

– kdo: Kryštof, Luděk, Michal

Věra Štípská

– VH 29.4.

– program VH:

— prezentace rady (zpráva o činnosti)

— volba členů rady

– počet členů rady – není podstatné

33/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

– kdo v radě: pedagog ano

Michal Šperling

– VH 29.4.

– program VH:

— hospodaření

— činnost rady

— volba členů

– počet členů: 5 – 7

– kdo: Daniel, Monika, Michel, Klára

– délka funkčního období: každý rok převolovat dva lidi

Ondra Kočka

– 7i leté funkční období, polovinu převolit po 3.5 letech

– 7 členů rady, 2 stálí (vize), 5 se převoluje

Ivona Kotulová

– VH 29.4.

– program VH:

— činnost rady a hospodaření

— členů rady

– čím méně členů rady tím lépe, na 3 roky

Lukáš Král

– program VH:

— činnost rady, hospodaření

– 5 – 7 členů v radě

– kdo: Pavel Kopřiva

Pavel Kraemer

– VH 29. nebo 30.4.

– 5 členů rady

– pokud učitelky v radě tak všechny (příp. i družinářky) nebo žádná

– na VH by se měl ideálně zvolit předseda, ten si vybere tým komu důvěřuje jinak by

mohly nastat v radě neshody

Klára Junková

– VH 29.4.

– program – viz Kryštof

– 3 leté funkční období

– kdo: Marcela, Kryštof, Luděk, Michal

Silvie Pešáková

– volit předsedu, ten si vybere tým

– kdo ne: Kryštof

34/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

Michel Kana

– VH 29.4.

– program

— volby členů rady

— odměna učitelům?

– počet členů rady cca 10% členů sdružení, rovnoměrně podle tříd

– kdo: kdokoli kdo má čas a chuť dělat dobrovolnou práci

– funkční období 1 rok

– v radě základní jádro (vize) z členů od začátku stejné, učitelky ano

Daniel Kotula

– musí být vůle se dohodnout

– není důležitý počet ani délka období

– měl by být leader školy, má důvěru všech

– nevýhoda tohoto spolku – příliš mnoho lidí do toho kecá

– leader: např. Kryštof, Michal

Monika Šišková

– měl by se respektovat projekt, který jsme na začátku založili

– ideální guru, který by si vybral tým

– v radě zvláštní lidi – všehochuť což je skvělé

– kdo: politici i myslitelé, guru

Perla

– 5 – 7 lidí v radě, funkční období 1 rok

– kdo: Margita, Kryštof, Michal

Margita Abrmanová

– VH 29.4.

– 7 členů – tajná volba, příp. i 5

– kdo: Věra

– kandidatura Margity: zefektivnění práce rady, signál řediteli že zaplníme patro

Jirka Krčmář

– VH 29.4.

– program VH:

— zpráva o činnosti

— stanovy

— volba rady

— plán činnosti

– 5 nebo 7 členů rady

– otec zakladatel rozsévač, matka udržovatelka

– funkční období 1 nebo 3 roky

– kdo: Marcela, Kryštof, Tereza, Margita, Michal, Klára

35/36

Zápisy z rady WIP, o.s.

– Michal představil prezentaci ohledně jeho představy fungování rady a spolku

– Rada odhlasovala (5 členů rady pro), že kompletní změna stanov bude v kompetenci

rady ve složení po VH

K VH

– proběhne 29.4. od 18 hodin

– proběhne hlasování, že počet členů se zvýší na 7 (4 členové rady pro, 1 se zdržel

hlasování)

– byla schválena odměna 500 Kč pro Hanku za hlídání dětí během VH (5 členů rady pro)

– rada schválila (5 členů pro), že asistentky mohou být členy spolku a stejně jako

pedagogové platí nulový členský příspěvek (platí za předpokladu, že nemají dítě v naší

škole)

– kandidáti do rady pošlou kandidaturu elektronicky (Klára + Marcela) do pátku 24.4.

K radě

– proběhla diskuse zda učitelé by měli být v radě, zda by měli kandidovat?

– je zde konflikt zájmů, učitelé jsou placeni spolkem, tedy by spolurozhodovali o výši

odměny, nicméně jsou členy spolku a nemáme ve stanovách omezení, že by někdo z

členů nemohl kandidovat, pokud by se to mělo do budoucna změnit, je potřeba upravit

stanovy v tomto bodě

Kandidáti na učitele a družinářku od září

– Veronika Matoušková

– Míša Kašičková (možná družina)

– Perla (družina)

– Michaela Dašková – nyní kandidátka číslo 1 pro 1. třídu – ve středu proběhne s ní

schůzka + účast na výuce u Margity + setkání s ředitelem

Další informace

– Ondra informoval o prořezání stromu na dvoře odbornou firmou příští týden, na pátek

nebo sobotu Ondra dohodne brigádu na čištění povrchu pod stromem

Dodatečné informace

– minulé dva týdny probíhaly individuální informační schůzky rady s rodiči obou tříd

– ve středu 8.4. proběhly třídní schůzky obou tříd

– 30.4. jsme zváni na čarodějnice do lesní školky Hvězdy v oboře (Monika Šišková)

Příští schůzka Rady: pondělí 4. května v 17,30 hodin u Kláry

Zapsala: Marcela

36/36

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *